Kennisbank

Waterschap Rivierenland verpacht percelen via openbare inschrijving

Op 5 en 12 oktober 2017 houdt het waterschap Rivierenland voor het eerst een openbare inschrijving voor de pacht van graslandpercelen. Door een openbare inschrijving te houden krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van [...]

Nieuwe pachtnormen 2017

Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd [...]

Vanaf augustus worden er weer nieuwe Natuurbeschermingsvergunningen verleend

De vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof zal vanaf 1 augustus weer op gang komen. Dat zei staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op 7 juni in de Tweede [...]

Natuurschoonwet: ouderdomsvereiste opstal naar 1950

Opstallen gelegen op onroerende zaken met een oppervlakte van minder dan 5 ha die op basis van een ‘samenwerkings-' of  ‘aanleunrangschikking’ onder de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt, kunnen alleen deel uitmaken van het landgoed indien [...]

Wat is de toezegging van een gemeente waard?

Op 13 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:30) heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarin is beschreven wanneer met succes een beroep gedaan kan worden op het vertrouwensbeginsel. Zoals helaas wel vaker voorkomt, draaide deze zaak [...]

Natuurschoonwet: verwachte aanpassingen van het Rangschikkingsbesluit

Naar aanleiding van de eerder verschenen beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 is een aantal vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Economische zaken. Hoewel de Natuurschoonwet (het Rangschikkingsbesluit) momenteel nog niet aangepast is, kan uit de [...]

Aanpassingen functieveranderingsbeleid Regio Food Valley

De Regio Food Valley heeft een nieuw beleidsdocument opgesteld voor de omgang met functieveranderingen van (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen in de regio Gelderse Vallei. Het ‘Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016’ vervangt de beleidsdocumenten ‘Regionale beleidsinvulling functieverandering [...]

Heeft u nog recht op planschade als u uw eigendom heeft verkocht?

Eén van de belangrijkste uitgangspunten bij planschade is dat alleen degene die eigenaar is op de peildatum planschade kan claimen. Wanneer het eigendom verkocht wordt, kan de rechtsopvolger geen planschade meer claimen omdat de schade [...]