Leegstand agrarisch vastgoed: een probleem voor iedereen?

Gestart werd met een presentatie van het traject van functieverandering van de locatie; van de kap van het laatste oerbos van Nederland ‘Het Woud’ in 1869, via de ontwikkeling van de landbouwgronden tot de huidige functieverandering naar een woonlocatie.
Vervolgens zijn de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van leegstaand agrarisch vastgoed besproken. Wat zijn de gevolgen? Van wie is het probleem? Wat willen we met het buitengebied? Bieden de huidige regelingen voor functieverandering (naar wonen) nog wel voldoende mogelijkheden voor de stoppende agrariër? Of is het tijd voor nieuwe maatregelen?

Aan de hand van een reële voorbeeldexploitatie is vervolgens verder ingezoomd op een concrete bedrijfsbeëindiging en functieverandering naar wonen. Duidelijk werd dat dit in de huidige tijd, waarin de woningmarkt in het buitengebied onder druk staat, niet altijd meer tot een goede oplossing leidt. Functieverandering is niet overal meer mogelijk, de verhouding kosten-baten komt onder druk te staan. De financiële prikkel bij ‘rood voor rood’ trajecten is grotendeels verdwenen door waardedaling van de bouwkavels, lange verkooptijd van de bouwkavels en financiële afroming door de overheid. Kortom, we moeten op zoek naar alternatieven om de toenemende leegstand in het buitengebied het hoofd te bieden.

De rondleiding over het terrein aan de Woudweg in Klarenbeek maakte de deelnemers duidelijk dat er veel ruimte en potentie zit in de monumentale stallen. De stallen kunnen verbouwd worden tot vier wooneenheden met een maximale inhoud van elk 700 m³. Ook zijn er mogelijkheden voor nevenfuncties zoals een theeschenkerij of zorgfunctie.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel waarbij de levendige discussie werd voortgezet. Een inspirerende middag op een bijzondere plek!

Deel dit artikel