Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening.

Adviescollege
Gezien de grote problemen die sinds deze PAS-uitspraak voor zowel de (woning)bouwsector als de agrarische sector zijn ontstaan, is door de minister een adviescollege samengesteld die, in twee fasen, met aanbevelingen en oplossingsrichtingen moet komen ten behoeve van onder andere de vergunningverlening van zowel veehouderijbedrijven als (woning)bouwprojecten. Het korte termijn advies is gericht op een vlotte voortgang van toekomstige economische ontwikkelingen alsmede de legalisatie van ontwikkelingen die al gerealiseerd zijn op basis van vergunningen die op basis van het PAS-stelsel zijn verleend. Dit eerste advies wordt eind september verwacht. Hierin zal een afweging worden gemaakt tussen de diverse belangen van de verschillende economische sectoren.

Daarnaast heeft Remkes nog een klein jaar de tijd om een totaal nieuw stikstofbeleid voor te stellen. Ondertussen wachten sommige bouwbedrijven nieuwe politieke besluiten niet af. Boeren worden door bijvoorbeeld ontwikkelaars / bouwondernemingen actief benaderd met de vraag of ze hun bedrijf willen verkopen.  Daarmee hopen ze de stikstofuitstootruimte te verkrijgen die ze nodig hebben voor hun projecten. Of dit mogelijk is en tot het gewenste resultaat leidt, is nog maar de vraag.

Aerius
Onlangs schreef minister Schouten aan de Tweede Kamer dat er (opnieuw) een rekenmodule, Aerius genaamd, beschikbaar komt die de stikstofuitstoot van een project kan meten. Als uit de nieuwe Aerius-berekeningen volgt dat een (bouw)plan geen of vrijwel geen stikstof uitstoot, kan het project doorgang vinden. Hiermee poogt de minister de vergunningverlening ‘in etappes’ weer op gang te brengen.

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.