Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer worden gebruikt voor toestemmingsverlening van activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in (de buurt van) kwetsbare Natura 2000-gebieden. De belangrijkste vraag in dit eerste advies is hoe op korte termijn toestemming kan worden verleend aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.

Het Adviescollege Stikstofproblematiek (Remkes) adviseert maatregelen te treffen die gericht zijn op emissiereductie. Alle economische sectoren die stikstofuitstoot kennen dienen een bijdrage te leveren. Dit eerste advies is gericht op sectoren waarin op korte termijn winst behaald kan worden. Dit betreft de sectoren veehouderij, mobiliteit, industrie en de bouw.

Maatregelen veehouderij

Voor de veehouderij wordt geadviseerd om gebiedsspecifieke en doelgerichte reductie van de ammoniakemissies te realiseren, door gerichte verwerving of sanering van agrarische bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Maatregelen mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit adviseert het Adviescollege een snelheidsverlaging door te voeren op rijks- en provinciale wegen nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Maatregelen industrie

Het Adviescollege adviseert de provincies op korte termijn in beeld te brengen in hoeverre verschillende industriële sectoren een negatieve bijdrage leveren aan de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarnaast is van belang welke maatregelen nodig zijn en welk (activerend) beleid kan worden gevoerd vanuit het Rijk en de provincies voor het stimuleren van de toepassing van nieuwe technieken en voor innovaties in de industriële sector.

Maatregelen bouwsector

Het Adviescollege is van mening dat er in de bouw winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief te bouwen en door beter gebruik te maken van innovatieve technieken en materialen.

Benutten vrijgekomen ruimte

De gerealiseerde reductie mag slechts deels worden benut voor het oplossen van knelpunten voor activiteiten en het mogelijk maken van ontwikkelingen. Hierbij tekent het Adviescollege aan dat de maatregelen noodzakelijk zijn, maar niet in alle gevallen voldoende zullen zijn om alle activiteiten in de buurt van alle Natura 2000-gebieden weer op gang te brengen.

Belangrijke rol voor overheden

Het Adviescollege ziet een belangrijke rol voor het Rijk, provincies en in wat mindere mate voor gemeenten, waterschappen en waterbedrijven.

Vervolg

Na de oplevering van dit eerste advies start het Adviescollege met de tweede fase . Deze vervolgfase staat in het teken van het uitbrengen van een advies op voor een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek op lange termijn. Naar verwachting volgt dit tweede advies in 2020. Het is nu aan overheden om al dan niet invulling te geven aan de adviezen van het Adviescollege. Het volledige rapport van het Adviescollege kunt u hier downloaden.

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.