Op 13 december jongstleden is de ‘Gebiedsvisie functieveranderingswoningen’ vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld. De Gebiedsvisie biedt het kader voor het verplaatsen van functieveranderingswoningen naar een locatie buiten de slooplocatie. Zoals bijvoorbeeld naar een bebouwingslint of aan de rand van een dorpskern. Ook bestaat nu de mogelijkheid om de nieuwe woning te verplaatsen naar een locatie naast een bestaande burger- of bedrijfswoning. Om te voorzien in de vraag naar het vroegtijdig bij elkaar wonen van meerdere generaties.

Aan de initiatiefnemer wordt gevraagd om een analyse te maken van de stedenbouwkundige en landschappelijke situatie. Richtinggevend hiervoor zijn de in de Gebiedsvisie opgenomen ontwerpprincipes. Het aantal toe te voegen woningen moet passend zijn bij de situatie ter plaatse. In het Planatelier Buitengebied van de gemeente wordt de opzet van het plan dan vervolgens besproken met de gemeente. Het regionale functieveranderingsbeleid blijft gewoon van kracht, de Gebiedsvisie vormt een aanvulling hierop.

Overweegt u om (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en wilt u weten wat het functieveranderingstraject inhoudt, neem dan contact op met ons kantoor. Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van het gehele functieveranderingstraject, van schetsontwerp tot planologische verankering en waardering van de locatie.

 

Door: ir. M. Snaaijer, margrietsnaaijer@noordanuspartners.nl