De Nederlandse veehouderij heeft in 2015 veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan op basis van Europese afspraken. Begin september is een voorstel tot wijziging van de meststoffenwet bekend geworden om een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee te kunnen invoeren. Naar verwachting gaat het nieuwe stelsel in op 1 januari 2017.

Heeft u een landbouwbedrijf op 1 januari 2017 en had u melkvee op 2 juli 2015? Dan kunt u fosfaatrechten krijgen.
Voor het vaststellen van fosfaatrechten zijn onder andere de volgende gegevens van belang:

  • aantal stuks melkvee per 2 juli 2015
  • melkproductie in 2015
  • gemiddeld aantal melkkoeien 2015
  • fosfaatruimte

Op dit moment kunnen agrariërs hun gegevens zoals die bij RVO zijn geregistreerd voor toekenning van fosfaatrechten online bekijken. De datum van 1 oktober wordt hierbij aangehouden als reactietermijn. Het is van essentieel belang voor melkveehouders om hier goed naar te kijken om uzelf ervan te overtuigen dat de basisgegevens kloppen. Zo nodig kunt u een zienswijze indienen.

Na vaststelling van de wetswijziging wordt de definitieve beschikking verstuurd. Tegen deze beschikking kan bezwaar en eventueel beroep worden ingesteld, bijvoorbeeld in het geval van een bijzondere situatie (knelgeval).

U hoeft niet per se een zienswijze ingediend te hebben om het recht van bezwaar te hebben tegen de definitieve beschikking.

Door: ing. H.W. (Henk) Ebbers, henkebbers@noordanuspartners.nl