Provincie Gelderland doet op het terrein van landbouw, glastuinbouw, stiltegebieden en natuur enkele aanpassingen in de omgevingsverordening. Landbouw, extensieve recreatie en landgoederen krijgen ruimere mogelijkheden en de reeds bestaande visie op natuur is nu in de verordening verwerkt. Ook zijn er opnieuw stiltegebieden opgenomen in het Omgevingsbeleid.

Voor de landbouw geldt dat de huidige reconstructieregels worden voortgezet maar dat er tevens een nieuwe systematiek ontwikkeld wordt die de huidige reconstructieregels op termijn zal vervangen. Binnen de nieuwe systematiek zullen agrarische ondernemers meer ruimte krijgen om extra kwaliteit te leveren op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing. De glastuinbouw krijgt extra afwijkingsmogelijkheden die geringe uitbreiding van kassen mogelijk maakt wanneer die plaats vindt binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek.