Dit besluit vervangt het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Het besluit van 1 augustus 2015 heeft tot doel de emissie van ammoniak en van fijn stof uit dierenverblijven zoveel mogelijk te beperken. Er worden maximale emissiewaarden vastgesteld voor dierenverblijven.

Het merendeel van de maximale emissiewaarden voor ammoniak van het oude besluit is aangescherpt. Daarnaast is voor een aantal diercategorieën waarvoor nog een maximale emissiewaarde gold, in dit nieuwe besluit een maximale emissiewaarde opgenomen. U moet hierbij denken aan vleeskalveren, opfokhennen, (groot) ouderdieren van vleeskuikens in opfok en vleeskalkoenen.

In het besluit zijn ook maximale emissiewaarden voor zwevende deeltjes (fijn stof) opgenomen. De maximale emissiewaarden hiervoor zijn uitsluitend van toepassing op de hoofdcategorie kippen en de diercategorieën vleeskalkoenen en vleeseenden.

De reikwijdte van dit besluit is beperkt tot huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren die worden gehouden voor de productie van vlees, eieren of melk. Er gelden vanaf nu maximale emissienormen voor verschillende diercategorieën. Per categorie zijn (meestal) drie verschillende normen vastgesteld die met de oprichtingsdatum van het betreffende dierenverblijf verband houden.

Dit besluit is echter niet van toepassing op vrijloopstallen voor melkkoeien, huisvestingssystemen overeenkomstig de biologische productiemethode, legkippen in aangepaste kooien en varkens waarvan het inpandig leefoppervlak en de oppervlakte van de verharde uitloop groter of gelijk zijn aan een bepaalde norm. Daarnaast geldt het besluit ook niet bij een zeer laag dieraantal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.W. Ebbers (tel: 06-46131415) of mevrouw C.A.M.M. van der Wielen (06-20649838).