Vanaf 1 januari 2016 gaat een nieuw stelsel in uitvoering en zijn collectieven verantwoordelijk voor een beter natuurresultaat met Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Gelderland.

Een belangrijk onderdeel in de nieuwe aanpak zijn de gebiedscollectieven, die momenteel in oprichting zijn en voortkomen uit de bestaande agrarische natuurverenigingen. In Gelderland komen drie collectieven, namelijk de collectieven Veluwe, Achterhoek en Rivierenland, die gaan samenwerken met gebiedspartners. Het eerste resultaat waar nu aan gewerkt gaat worden is het ontwerp Natuurbeheerplan 2016 dat al rond 1 december 2014 door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. In dit ontwerp Natuurbeheerplan wordt de beheervraag aan de collectieven geformuleerd.