Opstallen gelegen op onroerende zaken met een oppervlakte van minder dan 5 ha die op basis van een ‘samenwerkings-‘ of  ‘aanleunrangschikking’ onder de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt, kunnen alleen deel uitmaken van het landgoed indien de opstal:

  • een rijksmonument betreft; of
  • bedoeld is voor het technisch beheer van het landgoed, waarbij een maximum oppervlakte geldt van 20 m² en een nokhoogte van 3 m; of
  • vóór 1 januari 1940 is gebouwd en uiterlijk zijn karakter heeft behouden.

Ten aanzien van het laatste punt, de ouderdomsvereiste, geldt conform het Rangschikkingsbesluit dat deze elke 10 jaar wordt bijgesteld. Met ingang van 1 juni 2017 komt een opstal in aanmerking voor rangschikking wanneer deze dateert van vóór 1 januari 1950, en daarnaast uiteraard voldaan wordt aan de overige voorwaarden die gesteld worden aan een aanleun- of samenwerkingsrangschikking.

Wellicht is deze wijziging van invloed op uw situatie en kan een opstal die eerder niet kon worden gerangschikt, nu wel tot het landgoed behoren.

Door: ir. L. (Lara) de Graaf, laradegraaf@noordanuspartners.nl