Sinds januari 2015 is het systeem van toeslagrechten vervangen door het systeem van betalingsrechten. Dit geeft reden om stil te staan bij de mogelijke consequenties die deze wijziging heeft wanneer u gronden verpacht of pacht.

De hoofdregel betreffende de toekenning van het betalingsrecht is als volgt.
Het betalingsrecht wordt toegekend aan de gebruiker van de grond wanneer die de grond opgeeft in de gecombineerde opgave en daarop toekenning en uitbetaling van het betalingsrecht aanvraagt. Het speelt daarbij geen rol wat de gebruikstitel is, dus of de grond in eigendom, in pacht of middels een andere overeenkomst in gebruik is. In de situatie van grondruil of pacht (huur) van grond tussen twee actieve landbouwers bestaat de mogelijkheid om hiervan op verzoek van de beide ondernemers af te wijken.

Het opstellen van een private overeenkomst (PO) kan hier uitkomst bieden. Door deze PO wordt de grondeigenaar direct eigenaar van het betalingsrecht. In deze PO wordt de grondeigenaar, oftewel de verpachter, aangemerkt als vervreemder van het betalingsrecht (en referentiewaarden) en de pachter wordt aangemerkt als verwerver van het betalingsrecht (en referentiewaarden).
De RVO kent de betalingsrechten toe aan de grondeigenaar ofwel de verpachter en registreert dat deze rechten direct verpacht zijn aan de pachter van de gronden. De uitbetaling zal dan gedurende de pachtperiode toegekend worden aan de pachter. Door het gebruik van een PO worden na afloop van de pachtperiode lastige verrekeningen voorkomen.

Het is hierbij wel belangrijk dat zowel de verpachter als de pachter bij de Gecombineerde opgave 2015 aangeven dat er een PO is en dat men de betreffende percelen waarop de PO van toepassing is vermeldt. Daarnaast is het o.a. van belang dat zowel verpachter als pachter aangemerkt kunnen worden als ‘actieve landbouwer’.

Hoe de situatie voor 2016 er uit gaat zien is nog niet geheel duidelijk. De RVO heeft aangegeven hier in de loop van het jaar meer duidelijkheid over te geven.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u contact op nemen met de heer A.F. van Marle, telefoon 06-46130897.