Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) biedt overbodige stukken grond en objecten te koop en te pacht aan. Het gaat om grond die het waterschap in eigendom of beheer heeft maar niet direct nodig heeft voor de uitvoering van waterstaatkundige werken of onderhoud aan watergangen.

De uitgifte van eigendommen is mogelijk voor agrarisch gebruik (geliberaliseerde pacht) en voor niet agrarisch gebruik (huur, bruikleen, zakelijke rechten, ligplaatsovereenkomsten, windmolen, hoogspanning- en telefoonmasten, kabels en leidingen, wegen, op- en afritten en vis- en jachtrechten).

Als er grond voor pacht beschikbaar komt, zal het waterschap op basis van bepaalde criteria een agrariër benaderen om de gronden te verpachten. Hierbij kunt u denken aan een afstandscriterium om reisafstanden en daarmee CO2-uitstoot beperkt te houden. De gronden worden verpacht voor een prijs gelijk aan de regionorm, tenzij er beperkingen op het perceel aanwezig zijn. Deze beperkingen worden in mindering gebracht op de pachtnorm.

Om een eerlijke verdeling van vrijkomende agrarische pachtpercelen te kunnen maken, biedt HDSR de mogelijkheid om uw interesse voor pachtgronden kenbaar te maken. Na inventarisatie van de belangstelling wordt in oktober/november 2016 een koppeling gemaakt tussen de beschikbare gronden en de geïnteresseerden.

Door: ing. E. (Erwin) Zark, erwinzark@noordanuspartners.nl

Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 18/09/16