• Inwerkingtreding volgens ministerie eind 2014?
  • Generieke oplossing voor interim uitbreiders
  • Uitspraak Europese hof zet “ontwikkelingsruimte” op los zand?
  • Intern en extern salderen na PAS onmogelijk?

Bij Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is intern salderen niet meer mogelijk

Op 24 april 2014 heeft de Tweede Kamer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op hoofdlijnen aangenomen. Dit nieuwe stikstofbeleid komt in plaats van de Natuurbeschermingswet vergunning. Doel van het nieuwe stikstofbeleid is om de natuur te beschermen én ontwikkeling van bedrijven mogelijk te maken. Met het huidige beleid is het in veel provincies niet meer mogelijk om een vergunning af te geven.

Voor bijna ieder Natura 2000 gebied is na inwerking treden van de PAS bekend of én hoe groot de ontwikkelingsruimte is. Deze ontwikkelingsruimte is leidend voor het bepalen of een (vee)bedrijf wel of niet mag uitbreiden of veranderen. Deze ontwikkelingsruimte moet echter wel gedeeld worden met alle andere activiteiten die van invloed kunnen zijn op de verschillende Natura 2000 gebieden. Hierbij moet gedacht worden aan de aanleg van nieuwe wegen en andere bedrijven. Door een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het op dit moment onduidelijk of de ontwikkelingsruimte er inderdaad komt voor nieuwe vergunningverlening.

Naast de eventuele aanwezigheid van ontwikkelingsruimte is het van belang om te weten dat er met de PAS alleen in uitzonderlijke gevallen gesaldeerd mag worden. De standaard regel is “Niet Salderen”. Dit betekent dat het toepassen van stikstofemissie reducerende technieken op het eigen bedrijf geen garantie meer is voor het mogen houden van meer dieren.

Voor veebedrijven die (afhankelijk van het betreffende Natura 2000 gebied kan dit vanaf 1994 zijn) wel zijn uitgebreid maar dit gedaan hebben zonder een natuurbeschermingswet vergunning aan te vragen is de situatie inmiddels niet duidelijker geworden. Bij de beantwoording van Kamervragen heeft de staatssecretaris aangegeven met een generieke oplossing te willen komen voor bedrijven zonder natuurbeschermingswet vergunning. De staatssecretaris heeft daarbij aangegeven dat deze generieke oplossing geen beslag legt op de eventuele aanwezige ontwikkelingsruimte, omdat de bedrijven die al uitgebreid zijn reeds zijn meegenomen in de nu vastgestelde depositie.

Echter, de staatssecretaris geeft ook aan dat bijvoorbeeld in Drenthe op basis van provinciaal beleid al zoveel Nb vergunningen zijn uitgegeven dat de ontwikkelingsruimte daar al vergeven lijkt te zijn.

Wat nu te doen….

Door de uitspraak van het Europese Hof is het onduidelijk of de PAS, zoals deze nu voorligt, aan het einde van het jaar ingevoerd kan worden. Daarnaast is het niet duidelijk hoe de eventueel generieke oplossing van de zogenaamde interim uitbreiders vorm gaat krijgen. Na invoeren van de PAS is het nagenoeg onmogelijk om door middel van salderen uw bedrijf uit te breiden.

Gezien bovenstaande is het onmogelijk om een algemeen advies te geven. Om u toch een richting aan te geven: indien u concrete uitbreidingsplannen heeft, lijkt het verstandig om nu een Nb vergunning aan te vragen. Indien u geen plannen heeft en uw bedrijf is de laatste jaren niet ingrijpend uitgebreid dan is het verstandig om de Nb vergunning op basis van bestaande rechten aan te vragen. Indien uw bedrijf de laatste jaren wel ingrijpend is veranderd, kunt u nu nog de mogelijkheid gebruiken om door middel van salderen een Nb vergunning aan te vragen.

Uiteraard kunt u voor een individueel advies, voor zover dit nu te geven is, contact met ons opnemen. Daarbij kunnen ook wij geen garanties geven en wordt in dit dossier pas achteraf duidelijk wat het juiste advies is (geweest).

Kortom, na het aannemen van de PAS door de Tweede Kamer, waarbij het parlement nog wel mee kan blijven praten over de inhoudelijke invulling van het stikstofbeleid, is er nog geen duidelijkheid gekomen. Een en ander wordt ongetwijfeld vervolgd ……..