Om de 10 jaar wordt doorgaans het bestemmingsplan van een gemeente herzien. Gemeenten actualiseren dan de feitelijke situatie en/of gebruik in het buitengebied, maar ook gewenste ontwikkelingen van de gemeente of ruimtelijk beleid worden in dat bestemmingsplan meegenomen.

Wij komen in de praktijk nog altijd situaties tegen waarin een gemeente wijzigingen doorvoert die voor betrokkenen ongewenst zijn en forse nadelen hebben. Voorbeelden zijn een woonbestemming die wordt “wegbestemd”, een agrarische bestemming die verdwijnt of een agrarisch bouwblok dat wordt gehalveerd.

Wij komen dergelijke voorbeelden helaas tegen in situaties waarin het leed al is geschied. Gemeenten zijn niet verplicht om hun inwoners rechtstreeks te informeren over eventuele wijzigingen, een bekendmaking in de plaatselijke kranten is wettelijk voldoende. Dit is slechts de bekendmaking van de volledige bestemmingsplanwijziging, dus op perceelsniveau moeten belanghebbenden zelf te rade gaan bij de gemeente. Dit moet ook op tijd, binnen een wettelijke termijn van zes weken dient men te controleren of alles nog klopt/naar wens is en binnen dezelfde zes weken is er de kans om bezwaar te maken. Na verloop van die zes weken is het te laat. Ook bij u kan dit gebeuren. De meeste mensen weten simpelweg niet wat er in een bestemmingsplan staat of dat het bestemmingsplan van hun woon/bedrijfsadres ook door de gemeente kan worden gewijzigd zonder dat ze daarover worden geïnformeerd.

Wees dus alert op bekendmakingen in de plaatselijke kranten/huis aan huisbladen en neem de tijd om ook uw bestemmingsplan te controleren! Het kan een hoop narigheid en hoge kosten voorkomen!.

Speelt dit bij u en heeft u hier vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.