Op 25 februari hebben Provinciale Staten van Gelderland het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard gewijzigd vastgesteld. Vanaf 7 april tot en met 19 mei liggen het inpassingsplan, de daarbij horende commentaarnota zienswijzen en het vaststellingsbesluit ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State.

Het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard is de juridisch-planologische vertaling van de ‘Samenwerkingsovereenkomst herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard’ (SOK) van 9 december 2009. In deze SOK staan afspraken om de tuinbouwsector toekomstperspectief te bieden, in samenhang met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de Bommelerwaard. Het inpassingsplan vertaalt de afspraken over de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard in een planologische regeling voor een aantal specifieke gebieden. Het plangebied omvat intensiveringsgebieden, reserveconcentratiegebieden en extensiveringsgebieden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer H.W. Ebbers, telefoon 06-46131415.