Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de contouren van het nieuwe provinciale inpassingsplan voor de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard vastgesteld. Deze contouren volgen uit het gebiedsproces en besprekingen in de Statencommissie en krijgen in het nieuwe ontwerp inpassingsplan en Uitvoeringsconvenant hun uitwerking.

Gedeputeerde Staten dienen dit nieuwe ontwerp inpassingsplan op 11 november vast te stellen. Tegelijkertijd zal ook het Uitvoeringsconvenant worden opgesteld. Definitieve vaststelling van het provinciale Inpassingsplan Bommelerwaard door Provinciale Staten staat gepland voor februari 2015. In het nieuwe PIP-Bommelerwaard worden een aantal aanpassingen doorgevoerd om meer zekerheden te creëren waarmee de herstructurering gestalte krijgt. Op basis van een geactualiseerde inschatting van kosten en baten (de zogenaamde business-case) kijkt de provincie samen met de gemeenten en het waterschap naar de financiële uitvoerbaarheid en volgt een voorstel voor de financiering van het inpassingsplan. Voor het flankerend beleid komt een Uitvoeringsconvenant. Ook komt er een nadere uitwerking van de Wijzigingsbevoegdheid, die aangeeft in welke situaties de provincie bevoegd is en in welke de gemeente Bommelerwaard.