Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 2 september 2014 de definitieve Windvisie en de bijbehorende reactienota in concept vastgesteld.

Dit betekent dat de Windvisie nu ook aan Provinciale Staten wordt voorgelegd ter besluitvorming. Provinciale Staten behandelen de Windvisie op 12 november 2014.

Net als alle andere provincies zoekt ook Gelderland locaties voor nieuwe windmolenparken. Dit doet zij samen met de Gelderse gemeenten en regio’s. Zes nieuwe locaties worden vastgelegd in de Windvisie, een onderdeel van de Omgevingsvisie. Daarnaast worden ook mogelijke toekomstige locaties benoemd en wordt het overige beleid met betrekking tot windenergie beschreven.