In zijn algemeenheid wordt 50 meter afstand aangehouden tussen woningen en de rand van het perceel waarop fruit wordt geteeld. Bij bestaande situaties wordt deze afstand heel vaak niet gehaald. Bij het maken van een nieuw bestemmingsplan mag de gemeente echter gewoon de bestaande afstand als voldoende aanduiden. De Raad van State heeft dat onderschreven in een uitspraak eerder dit jaar.

Het belang van de fruitteler en het feit dat de situatie niet zomaar opgelost kan worden telt zwaarder dan het belang van de bewoners die binnen 50 meter van een fruitteeltperceel wonen.

Er zijn situaties bekend waarin buurtbewoners spuitvrije zones eisten voor bestaande situaties, dit soort eisen kunnen nu op basis van jurisprudentie weerlegd worden.

Indien uw gemeente binnen afzienbare tijd het bestemmingsplan gaat herzien, is het van groot belang om na te gaan welke percelen u als bestaand gebruik wilt aanmerken. Ook voor nog in te planten percelen is het van belang om dit tijdig en op een juiste wijze bij de gemeente kenbaar te maken.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met ing. H.W. Ebbers of ing. E. Zark.