De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 27 augustus het Natuurbeheerplan 2021 en de reactienota vastgesteld. Het Gelderse Natuurbeheerplan 2021 is te raadplegen op de website van de provincie.

Provincie Gelderland stelt ieder jaar samen met terreinbeheerders, denk aan Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Staatbosbeheer, Natuurcollectieven, collectieven voor agrarisch natuur en landschapsbeheer en andere belanghebbenden, het Natuurbeheerplan op. In Gelderland wordt de natuur versterkt door middel van de aanleg van nieuwe natuur en het beheer van de al bestaande natuur. Om een beeld te krijgen van de bestaande en nieuw te ontwikkelde natuur en de leefgebieden met agrarisch natuurbeheer, is er een Natuurbeheerplan gemaakt. Met behulp van een kaart staat precies waar de provincie wat voor soort natuur wil en waar de provincie financieel aan willen bijdragen door het verstrekken van subsidies.

Voor agrarisch natuurbeheer buiten het Gelders Natuurnetwerk zijn subsidies beschikbaar. Deze worden georganiseerd door drie agrarische collectieven.

Het is tevens mogelijk een subsidie te krijgen voor het in stand houden van Gelderse natuur. Het gaat hier om organisaties en particulieren die binnen het terrein van het Gelders Natuurnetwerk liggen. Als er terrein wordt aangekocht om natuurgebied van te maken, een terrein wordt veranderd van de functie van landbouwgrond naar natuur en voor het inrichten en beheer van een natuurterrein zijn er ook subsidies beschikbaar.

Samengevat zijn de volgende subsidies beschikbaar op basis van het Natuurbeheerplan:

  • Aankopen van een terrein om daar een natuurgebied van te maken.
  • Veranderen van de functie van landbouwgrond naar natuur.
  • Inrichten van (aangekochte) landbouwgrond als natuurgrond.
  • Beheer en behoud.

De aanvraagperiode voor subsidie natuur- en landschapsbeheer staat jaarlijks open van 15 november tot en met 31 december. Als u het niet eens bent met het Natuurbeheerplan 2021 kunt u binnen 6 weken na publicatie in het Provinciaal blad een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland.