Het ontwerp-watergebiedsplan Noorderpark ligt vanaf 1 december 2014, voor een periode van 6 weken, ter inzage.

Het ontwerp-watergebiedsplan bevat informatie over de huidige watersituatie en het peilbesluit. Daarnaast zijn in dit plan de maatregelen vastgelegd die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding.

Aangezien landbouwgebieden, woonwijken en natuur- en industriegebieden allemaal een ander waterpeil nodig hebben en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de waterpeilen slechts eens per 10 jaar herziet, is het voor belanghebbenden verstandig om hier goed naar te kijken.

Voor meer informatie omtrent het ontwerp-watergebiedsplan kunt u contact opnemen met ir. L. de Graaf.