Functieverandering

Actualiteiten ‘spuitzones’ of ‘spuitvrije zones’

Over zogenaamde ‘spuitzones’ of beter gezegd ‘spuitvrije zones’ bestaat nogal eens onduidelijkheid. In dit artikel bespreken wij de laatste ontwikkelingen over dit onderwerp. Om een goed woon- en leefklimaat ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen voor burgers te waarborgen is het volgens vaste rechtspraak (o.a. ECLI:NL:RVS:2016:855) [...]

Subsidie beschikbaar voor natuurontwikkeling in Provincie Utrecht

De Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van natuur in het landelijk gebied. Hierbij kunnen terreineigenaren, zoals bijvoorbeeld agrariërs, landgoedeigenaren, natuurorganisaties en particulieren, subsidie krijgen voor het aanleggen en onderhouden van natuur op hun perceel. Terreineigenaren [...]

Gebiedsvisie Functieveranderingswoningen gemeente Barneveld

Op 13 december jongstleden is de ‘Gebiedsvisie functieveranderingswoningen’ vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld. De Gebiedsvisie biedt het kader voor het verplaatsen van functieveranderingswoningen naar een locatie buiten de slooplocatie. Zoals bijvoorbeeld naar een bebouwingslint of aan de rand van een dorpskern. Ook bestaat nu [...]

Aanpassingen functieveranderingsbeleid Regio Food Valley

De Regio Food Valley heeft een nieuw beleidsdocument opgesteld voor de omgang met functieveranderingen van (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen in de regio Gelderse Vallei. Het ‘Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016’ vervangt de beleidsdocumenten ‘Regionale beleidsinvulling functieverandering en nevenactiviteiten’ uit 2008 en ‘Nadere invulling’ uit 2012 en [...]