Milieu wet- en regelgeving

//Milieu wet- en regelgeving

Adviescollege Stikstofproblematiek

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), met aanbevelingen en oplossingsrichtingen [...]

Gelderland start met controles benutting PAS-vergunningen

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben twee jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren. In Gelderland zijn er 90 agrarische bedrijven waarbij deze tweejaarstermijn [...]

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend?

Heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend maar komt er geen reactie van de gemeente? Dan kan het zijn dat de vergunning van rechtswege is verleend. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat, indien het bestuursorgaan niet (tijdig) reageert op een ingediende aanvraag, de vergunning na [...]

Milieuvergunningen versus NB wet vergunning. Begrijpt u het nog?

Bij de start van een bedrijf c.q. in de loop van de jaren hebben agrarische bedrijven milieuvergunningen aangevraagd. De vergunningen die nog aangetroffen kunnen worden, zijn onder andere de voormalige hinderwetvergunning, de milieuvergunning, Melding Besluit Landbouw, Melding Besluit melkveehouderij, Melding Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning milieu. [...]

Besluit emissiearme huisvesting (1 augustus 2015)

Dit besluit vervangt het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Het besluit van 1 augustus 2015 heeft tot doel de emissie van ammoniak en van fijn stof uit dierenverblijven zoveel mogelijk te beperken. Er worden maximale emissiewaarden vastgesteld voor dierenverblijven. Het merendeel van de maximale emissiewaarden voor [...]