Pacht

Verkoop en pacht gronden en opstallen Provincie Utrecht

Om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren biedt de Provincie Utrecht gronden en opstallen te koop en te pacht aan. Leidend hierin zijn overheidsdoelen, zoals de inrichting en het beheer van natuur, waterveiligheid, recreatie en/of het versterken van de landbouwstructuur. Per [...]

Waterschap Rivierenland verpacht percelen via openbare inschrijving

Op 5 en 12 oktober 2017 houdt het waterschap Rivierenland voor het eerst een openbare inschrijving voor de pacht van graslandpercelen. Door een openbare inschrijving te houden krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van het waterschap de mogelijkheid om in aanmerking te komen. Er [...]

Nieuwe pachtnormen 2017

Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in [...]

Stichtse Rijnlanden verpacht grond

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) biedt overbodige stukken grond en objecten te koop en te pacht aan. Het gaat om grond die het waterschap in eigendom of beheer heeft maar niet direct nodig heeft voor de uitvoering van waterstaatkundige werken of onderhoud aan watergangen. [...]

Inschrijving pachtgronden Noord-Brabant 2017 geopend

Van maandag 5 september 2016 (00.01 uur) tot en met zondag 2 oktober 2016 (23.59 uur) kunnen belangstellenden inschrijven op in totaal 925 hectare aan pachtgrond in de provincie Noord-Brabant. Net als vorig jaar is gekozen voor een openbare inschrijving via www.pachtbank.nl. De biedingen van [...]

Betalingsrechten en pachtovereenkomsten

Sinds januari 2015 is het systeem van toeslagrechten vervangen door het systeem van betalingsrechten. Dit geeft reden om stil te staan bij de mogelijke consequenties die deze wijziging heeft wanneer u gronden verpacht of pacht. De hoofdregel betreffende de toekenning van het betalingsrecht is als [...]

Hoge pachtprijzen voor grond ten behoeve van windmolens

Hoge pachtprijzen voor grond ten behoeve van windmolens Voor veel mensen zijn windmolens lelijke dingen die geluidsoverlast veroorzaken en het landschap ontsieren, maar voor sommige ondernemers biedt de realisatie van een windmolen ook kansen. Lang niet alle locaties zijn geschikt om windturbines te realiseren, met [...]