Ruimtelijke Ordening

Gelderse regels natuurvergunning aangepast, extern salderen nog niet mogelijk

Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland  hebben de stikstofregels voor vergunningverlening aangepast. GS wil de verkoop van (agrarische) stikstofruimte  aan andere bedrijven (extern salderen) voorlopig niet toelaten. Er zijn steeds meer initiatiefnemers op de markt, ook buiten de provincie, voor aankoop van stikstofruimte. Dit [...]

Wat is de toezegging van een gemeente waard?

Op 13 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:30) heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarin is beschreven wanneer met succes een beroep gedaan kan worden op het vertrouwensbeginsel. Zoals helaas wel vaker voorkomt, draaide deze zaak ook om een toezegging die de gemeenteraad deed maar aan [...]

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2016 gemeente Nunspeet

Gemeente Nunspeet legt een dezer dagen het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016 ter inzage. Het betreft een jaarlijkse actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied 2016 betreft een beperkte herziening omdat het moederplan voor het overgrote deel actueel is. Door: ing. E. (Erwin) Zark, erwinzark@noordanuspartners.nl.

Project Ring Utrecht A27/A12

Om het verkeer op de A27 en de A12 rond Utrecht beter te laten doorstromen, heeft Rijkswaterstaat het voornemen om extra rijstroken toe te voegen en verkeersstromen te ontweven. Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 liggen de plannen ter inzage. Wilt u weten of [...]

Persoonsgebonden overgangsrecht is ook een recht

Op 11 maart 2015 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over persoonsgebonden overgangsrecht. In dit geval ging het over het permanent gebruiken van een vakantiewoning, maar deze uitspraak is ook relevant voor bewoning en ander gebruik van bouwwerken. Kern van de uitspraak is [...]

Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard ter inzage

Op 25 februari hebben Provinciale Staten van Gelderland het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard gewijzigd vastgesteld. Vanaf 7 april tot en met 19 mei liggen het inpassingsplan, de daarbij horende commentaarnota zienswijzen en het vaststellingsbesluit ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad [...]

Bestemmingsplanwijziging, opgelet!

Om de 10 jaar wordt doorgaans het bestemmingsplan van een gemeente herzien. Gemeenten actualiseren dan de feitelijke situatie en/of gebruik in het buitengebied, maar ook gewenste ontwikkelingen van de gemeente of ruimtelijk beleid worden in dat bestemmingsplan meegenomen. Wij komen in de praktijk nog altijd [...]

Zes nieuwe locaties in Windvisie Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 2 september 2014 de definitieve Windvisie en de bijbehorende reactienota in concept vastgesteld. Dit betekent dat de Windvisie nu ook aan Provinciale Staten wordt voorgelegd ter besluitvorming. Provinciale Staten behandelen de Windvisie op 12 november 2014. Net als alle [...]