Natuurschoonwet

Natuurschoonwet: ouderdomsvereiste opstal naar 1950

Opstallen gelegen op onroerende zaken met een oppervlakte van minder dan 5 ha die op basis van een ‘samenwerkings-' of  ‘aanleunrangschikking’ onder de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt, kunnen alleen deel uitmaken van het landgoed indien de opstal: een rijksmonument betreft; of bedoeld is voor het [...]

Natuurschoonwet: verwachte aanpassingen van het Rangschikkingsbesluit

Naar aanleiding van de eerder verschenen beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 is een aantal vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Economische zaken. Hoewel de Natuurschoonwet (het Rangschikkingsbesluit) momenteel nog niet aangepast is, kan uit de beantwoording van die vragen wel afgeleid worden welke aanpassingen te [...]

Natuurschoonwet 1928 wordt aangepast

In een brief aan de Tweede Kamer van 31 oktober jl. heeft Staatssecretaris Van Dam aangegeven de Natuurschoonwet 1928 op een aantal punten aan te willen passen. In een eerder uitgevoerde evaluatie van de Natuurschoonwet is een aantal aanbevelingen gedaan, waarvan een groot deel nu lijkt te [...]

Inzage beschikking bij aankoop Natuurschoonwet Landgoed

Indien u voornemens bent om een Natuurschoonwet (NSW) Landgoed te (ver)kopen, vergeet dan niet om de afgegeven beschikking voor het betreffende landgoed te laten beoordelen. De beschikking wordt door het ministerie van Economische Zaken afgegeven als het plan voor de ontwikkeling van een NSW Landgoed voldoet aan alle [...]

NSW-goedkeuring voor niet in Nederland gelegen landgoed

De staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën hebben vooruitlopend op een wijziging van de Natuurschoonwet (NSW) en het Rangschikkingsbesluit NSW onder voorwaarden goedgekeurd dat een niet in Nederland gelegen onroerende zaak kan worden aangemerkt als een landgoed als bedoeld in artikel 1, [...]

Evaluatie Natuurschoonwet

Naar aanleiding van een motie van Kamerlid Van Veldhoven (D66) heeft de Kamer in 2013 besloten om de werking van de Natuurschoonwet 1928 te evalueren. Het evaluatierapport dient onder andere antwoord te geven op de vraag in welke mate het bestaande beleid bijdraagt aan het [...]