Percelen cultuurgrond te Vaassen en Wenum-Wiesel

Categories:

Details

Locatie: Vaassen, Oude Apeldoornseweg
Oppervlakte: 05.72.30 ha
Status: Verkocht bij inschrijving

– Inschrijving gesloten! – 

TE KOOP PER INSCHRIJVING – PERCELEN CULTUURGROND TE VAASSEN EN WENUM-WIESEL

De oppervlakte van het geheel bedraagt 05.72.30 hectare, maar het is mogelijk om op verschillende varianten in te schrijven, namelijk:

  • Complex II (oppervlakte 00.85.60 ha.): Een perceel cultuurgrond (grasland) gelegen aan en nabij de Oude Zwolseweg (220) te Wenum Wiesel. Het perceel is ontsloten aan een onverharde weg die in verbinding staat met de Oude Zwolseweg en is kadastraal bekend als Apeldoorn D 1626.
  • Complex V (oppervlakte 04.29.25 ha.): Percelen cultuurgrond (grasland) nabij de Zwolseweg (636) te Wenum Wiesel. De percelen zijn ontsloten aan onverharde wegen die in verbinding staan met de Oude Zwolseweg en zijn kadastraal bekend als Vaassen D 4658 en Apeldoorn D 7492 en 7619.
  • Complex VI (oppervlakte 00.57.45 ha.): Een perceel cultuurgrond (kerstbomenteelt) nabij de Cannenburgherweg (8) te Vaassen en is kadastraal bekend als Vaassen G 808. Het perceel is ontsloten aan de Cannenburgherweg door middel van een erfdienstbaarheid (recht van overpad) over het perceel kadastraal bekend Vaassen G 775.
  • De massa (oppervlakte 05.72.30 ha.): De complexen II, V en VI tezamen.

Bodemgesteldheid

De grondsoort van complex II betreft een veldpodzolgrond met grof zand en leemarm en zwak lemig fijn zand (code: Hn21/Hn30). De grondwatertrap is VI. Dat wil zeggen dat gemiddelde hoogste grondwaterstand 40 – 80 cm t.o.v. het maaiveld is en de gemiddelde laagste grondwaterstand > 120 cm.

De grondsoort van het complex V betreft een gooreerdgrond met lemig fijn zand (code: pZn23). De grondwatertrap van deze percelen is IIIb. Dat wil zeggen dat gemiddelde hoogste grondwaterstand 25 – 40 cm t.o.v. het maaiveld is en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80 – 120 cm.

De grondsoort van complex VI betreft een beekeerdgrond met lemig fijn zand (code: pZg23). De grondwatertrap is II. Dat wil zeggen dat gemiddelde hoogste grondwaterstand < 40 cm t.o.v. het maaiveld is en de gemiddelde laagste grondwaterstand 50 – 80 cm.

De verkoop

De verkoop vindt plaats door middel van een openbare inschrijving onder notarieel toezicht van Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen te Beekbergen en onder voorbehoud van gunning. De inschrijvingstermijn sluit op dinsdag 15 februari 2022 om 12:00 uur. Zie ook de voor deze inschrijving opgestelde notariële akte ‘Akte houdende bijzondere inschrijvingsvoorwaarden’ en de ‘Algemene voorwaarden’.

Indien u wenst over te gaan tot het uitbrengen van een bod dient u het biedingsformulier of -formulieren met benodigde bijlagen in een gesloten enveloppe (met daarop vermeld de naam, het telefoonnummer en het mailadres van degene die de enveloppe aanbiedt, alsmede het complex of complexen waar de bieding betrekking op heeft) vóór de inschrijvingstermijn in te leveren op het kantoor van Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen, Wolterbeeklaan 3, 7361 ZD te Beekbergen.

De tijdsplanning is als volgt:

  • Sluiting inschrijvingstermijn: dinsdag 15 februari 2022 om 12:00 uur
  • Zitting bij notariskantoor: vrijdag 18 februari 2022 om 10:00 uur
  • Einde gunningstermijn: uiterlijk vrijdag 25 februari 2022 om 17:00 uur
  • Tekenen koopovereenkomst: uiterlijk vrijdag 11 maart 2022
  • Storten waarborgsom / afgeven bankgarantie: uiterlijk vrijdag 25 maart 2022
  • Juridische en feitelijke levering: het streven is uiterlijk 31 maart 2022

Jachtrecht

Voor de complexen II en V is het genot tot uitoefening van de jacht verhuurd aan derden.
Voor het complex VI zijn er verkoper geen getekende of mondelinge jachthuurovereenkomsten bekend. Indien mocht blijken dat er toch sprake is van een verhuurd jachtrecht dan is dit risico volledig voor koper.

Betalings- / productierechten

Eventuele betalings- of productierechten zijn niet in de koop inbegrepen.

Zakelijke rechten

Op het perceel kadastraal bekend Apeldoorn D 1626 is een recht van gebruik en bewoning gevestigd ten behoeve van de heer Martinus Jozef Demmers. Door het overlijden van de heer Martinus Jozef Demmers is dit recht vervallen en zal bij de eigendomsoverdracht worden doorgehaald.

Herinrichtingsrente

Volgens de kadastrale berichten zijn de percelen niet belast met herinrichtingsrente.

Planologische bestemmingen

Het perceel dat kadastraal bekend is als Apeldoorn D 1626 (complex II) is gelegen in het bestemmingsplan ‘Wenum Wiesel en buitengebied‘ dat op d.d. 03-10-2013 onherroepelijk is vastgesteld door de gemeente Apeldoorn. Het perceel kent hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’, de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie middelhoog’ (deels) en de volgende gebiedsaanduiding:

– Reconstructiewetzone verwervingsgebied

De percelen die kadastraal bekend zijn als gemeente Apeldoorn D 492 en 7619 (complex V) zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Wenum Wiesel en buitengebied‘ dat op d.d. 03-10-2013 onherroepelijk is vastgesteld door de gemeente Apeldoorn. De percelen kennen hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’, de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie hoog’ en hebben de volgende gebiedsaanduidingen:

– Reconstructiewetzone verwervingsgebied
– Reliëf (deels)

Het perceel dat kadastraal bekend is als Vaassen D 4658 (complex V) is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Epe‘ dat op d.d. 23-03-2017 onherroepelijk is vastgesteld door de gemeente Epe. Het perceel kent hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’, de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 6’ en de volgende gebiedsaanduidingen:

– Overige zone – beschermingszone natte landnatuur
– Overige zone – natte heideontginning

Het perceel dat kadastraal bekend is als Vaassen G 808 (complex VI) is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Epe‘ dat op d.d. 23-03-2017 onherroepelijk is vastgesteld door de gemeente Epe. Het perceel kent hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’ en de volgende gebiedsaanduidingen:

– Overige zone – beschermingszone natte landnatuur
– Overige zone – droge bos – en heideontginningen
– Overige zone – groene ontwikkelingszone

Bodemverontreiniging

De bodemverontreinigingskaart van Bodemloket geeft geen vermelding van (bodem)verontreiniging. Het is verkoper niet bekend dat er sprake is van enige (bodem)verontreiniging.

Bezichtigingen

Het is mogelijk om de cultuurgronden op afspraak te bezichtigen. Voor het inplannen van een afspraak verzoeken wij u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 085-4852600 of via ons e-mailadres.

Inschrijvingspakket

Mocht u het volledige pakket met nadere informatie en inschrijvingsvoorwaarden willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op onze website. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk van een digitaal inschrijvingspakket voorzien.

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl