Percelen landbouwgrond en bos (Lunteren en Ede)

Categories:

Details

Locatie: Lunteren (Molenweg) en Ede (Wekeromseweg)
Oppervlakte landbouwgrond: ca. 07.95.30 hectare
Oppervlakte bos: ca. 00.36.50 hectare
Status: Verkocht bij inschrijving

– INSCHRIJVING GESLOTEN –

LET OP – OPPERVLAKTE PERCEEL LANDBOUWGROND (COMPLEX I) GEWIJZIGD DOOR GRENSRECONSTRUCTIE KADASTER!

Te koop bij inschrijving – Percelen landbouwgrond en bos

De oppervlakte van het geheel bedraagt 08.31.80 hectare, maar het is mogelijk om op verschillende varianten in te schrijven, namelijk:

– Complex I (oppervlakte ca. 07.95.30 ha.): een perceel cultuurgrond, dat hoofdzakelijk de afgelopen jaren gebruikt is voor de teelt van snijmais en als tijdelijk grasland inclusief kruidenrijke akkerranden, en is gelegen aan en nabij de Molenweg te Lunteren. Het perceel is ontsloten aan deze onverharde weg die in verbinding staat met de Goorsteeg en is kadastraal bekend als gemeente Lunteren, sectie C, nummer 4946.

Complex I wordt ‘as is, where is’ geleverd, vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen, maar ‘met’ een reguliere pachtovereenkomst (ca. 02.00.00 ha.) en een geliberaliseerde pachtovereenkomst (ca. 05.90.00 ha.) alsmede een jachthuurovereenkomst die loopt tot en met 31-12-2028.

Voor het regulier verpachte deel is de uiteindelijke koper gehouden een zogeheten ‘verklaring veilige verpachter’ aan pachter te zenden. Als bedoeld in artikel 380 lid 1 sub e boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zal koper aan pachter verklaren afstand te doen van zijn bevoegdheid de pachtovereenkomst op te zeggen op de in artikel 370 lid 1 sub b boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grond, waardoor een voorkeursrecht voor pachter niet van toepassing is. De reguliere pachtverhouding ex artikel 325 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zoals die nu geldt, zal worden voortgezet door koper met pachter.

Voor het geliberaliseerde verpachte deel geldt dat deze pachtovereenkomst per 31 december 2023 eindigt en na deze datum dit gedeelte vrij van pacht is.

NB. Er wordt nog een grensreconstructie uitgevoerd door het Kadaster. Hierdoor kan de oppervlakte nog wijzigen.

– Complex II (oppervlakte ca. 00.36.50 ha.): een perceel bosgrond (hoofdzakelijk bestaande uit een gemengde bosopstand van zomereiken, beuken en gewone esdoorns). Het perceel grenst aan de openbare weg (Wekeromseweg) en belendende percelen en is kadastraal bekend als gemeente Ede, sectie A, nummer 1451.

Complex II wordt ´as is, where is´ geleverd, vrij van huur, pacht en gebruik en vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen.

– De massa (oppervlakte ca. 08.31.80 ha.): de complexen I en II tezamen.

Bodemgesteldheid

Complex I:
Volgens de Bodemkaart van Nederland betreft het een hoge zwarte enkeerdgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand (code: zEZ21) en een looppodzolgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand (code: cY21). De grondwatertrap is VIII. Dat wil zeggen dat gemiddelde hoogste grondwaterstand > 140 cm t.o.v. het maaiveld is en de gemiddelde laagste grondwaterstand > 160 cm. De bodemverontreinigingskaart van Bodemloket geeft geen vermelding van (bodem)verontreiniging. Het is verkoper niet bekend dat er sprake is van enige (bodem)verontreiniging.

Complex II:
Volgens de Bodemkaart van Nederland betreft het een holtpodzolgrond met grof zand (code: gY30). De grondwatertrap is VIII. Dat wil zeggen dat gemiddelde hoogste grondwaterstand > 140 cm t.o.v. het maaiveld is en de gemiddelde laagste grondwaterstand > 160 cm. De bodemverontreinigingskaart van Bodemloket geeft geen vermelding van (bodem)verontreiniging. Het is verkoper niet bekend dat er sprake is van enige (bodem)verontreiniging.

De verkoop

De verkoop vindt bij inschrijving plaats onder notarieel toezicht en onder voorbehoud van gunning.

Er worden diverse kijkdagen georganiseerd. Hiervoor kunt u een afspraak maken met ons kantoor. Daarnaast staat het u vrij de percelen zelf te inspecteren vanaf de openbare weg.

Indien u wenst over te gaan tot het uitbrengen van een bod, dient u het ingevulde biedingsformulier met alle benodigde bijlagen in een gesloten enveloppe (met daarop vermeld de naam of namen van degene die de enveloppe aanbiedt, almede het object waar de bieding betrekking op heeft) binnen de inschrijvingstermijn in te leveren op het kantoor van Notariskantoor Soons (adres Flessestraat 42, 6666 CR Heteren). Opening van de enveloppen vindt plaats bij voornoemd kantoor middels een besloten zitting, waarbij de bieders door de notaris schriftelijk worden geinformeerd of zij het gegund hebben gekregen of niet-gegund hebben gekregen zodra de verkopers hierover een besluit genomen hebben. Als er door de verkopers wordt gegund komt er een onvoorwaardelijk koop tot stand.

Bij het biedingsformulier dient u de volgende bijlagen toe te voegen:

– Kopie legitimatiebewijs /- bewijzen;
– Indien er sprake is van een bieding door een privaatrechtelijk rechtspersoon: een recent uittreksel van het KvK handelsregister;
– Graag tevens een verklaring van financiële gegoedheid c.q. bankgarantie bijvoegen (afgegeven door een in Nederland erkende geldverstrekkende instelling). Bieders die dat niet hebben gedaan, kunnen door verkoper verzocht worden binnen 48 uur na de zitting alsnog een dergelijke verklaring te overleggen.

Voor alle overige voorwaarden en bepalingen, welke van toepassing zijn op de transactie, wordt o.a. verwezen naar de voor deze inschrijving opgestelde notariële akte ‘Akte houdende bijzondere inschrijvingsvoorwaarden’ en ‘Algemene voorwaarden’ alsmede overige relevante stukken. Deze stukken, alsmede overige bijlagen, zijn op aanvraag beschikbaar.

Tijdsplanning

Kijkdagen, op afspraak.

Deadline inschrijvingstermijn:
– Vrijdag 15 september 2023 om 12:00 uur.

Besloten zitting bij notariskantoor:
– Vrijdag 15 september 2023 om 12:30 uur.

Uiterlijke datum besluit eigenaren gunning:
– Vrijdag 22 september 2023 om 17:00 uur.

Juridische en feitelijke overdracht bij notaris:
– Vrijdag 29 september 2023.

Meer informatie?

Voor meer informatie verzoeken wij u om de brochure te raadplegen dan wel contact met ons op te nemen.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Wij adviseren u om contact met ons op te nemen bij interesse of u door een eigen makelaar/rentmeester te laten bijstaan.

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)85 – 48 52 600
E info@noordanuspartners.nl