Cultuurgrond nabij de Lankerenseweg te Voorthuizen

Categories:

Details

Locatie: Lankerenseweg (Voorthuizen)
Oppervlakte: ca. 06.41.67 hectare
Status: Verkocht bij inschrijving

– INSCHRIJVING GESLOTEN! –

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Cultuurgrond nabij de Lankerenseweg te Voorthuizen – totaal groot circa 06.41.67 hectare.

De cultuurgrond is in 2023 in gebruik (geweest) ten behoeve van de teelt van (snij)maïs. Aan de rand van de Hoevelakense Beek is in 2023 een strook groenbemester ingezaaid. De percelen zijn ontsloten aan de Lankerenseweg te Voorthuizen.

Het geheel is gelegen aan en nabij de Lankerenseweg (10) te Voorthuizen en de percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Voorthuizen, sectie C, nummers 586, 587, 599, 624, 702 en 759. De oppervlakte betreft totaal circa 06.41.67 hectare.

De verkoop

De verkoop vindt bij inschrijving plaats onder notarieel toezicht en onder voorbehoud van gunning. Het staat u vrij de percelen zelf te inspecteren vanaf de openbare weg. Indien u de percelen zou willen betreden dan verzoeken wij u om een afspraak te maken met ons kantoor.

Indien u wenst over te gaan tot het uitbrengen van een bod, dient u het ingevulde biedingsformulier met alle benodigde bijlagen binnen de inschrijvingstermijn per e-mail (notaris@notariskantoorsoons.nl) te versturen naar het kantoor van Notariskantoor Soons te Heteren. Bekendmaking van de biedingen vindt plaats bij voornoemd kantoor middels een besloten zitting, waarbij de bieders door de notaris schriftelijk worden geïnformeerd of zij het gegund hebben gekregen of niet-gegund hebben gekregen zodra de verkopers hierover een besluit genomen hebben. Als er door de verkopers wordt gegund komt er een onvoorwaardelijk koop tot stand.

Bij het biedingsformulier dient u de volgende bijlagen toe te voegen:

– Kopie legitimatiebewijs /- bewijzen;
– Indien er sprake is van een bieding door een privaatrechtelijk rechtspersoon: een recent uitreksel van het KvK handelsregister;
– Graag tevens een verklaring van financiële gegoedheid c.q. bankgarantie bijvoegen (afgegeven door een in Nederland erkende geldverstrekkende instelling). Bieders die dat niet hebben gedaan, kunnen door verkoper verzocht worden binnen 48 uur na de zitting alsnog een dergelijke verklaring te overleggen.

Voor alle overige voorwaarden en bepalingen, welke van toepassing zijn op de transactie, wordt o.a. verwezen naar de voor deze inschrijving opgestelde notariële akte ‘Akte houdende bijzondere inschrijvingsvoorwaarden’ en ‘Algemene voorwaarden’ alsmede overige relevante stukken. Deze stukken zijn op aanvraag beschikbaar.

Tijdsplanning / belangrijke data

Betreding van de percelen op afspraak.

Deadline inschrijvingstermijn:
– Donderdag 28 maart 2024 om 12:00 uur.

Besloten zitting bij notariskantoor:
– Donderdag 28 maart 2024 om 12:30 uur.

Uiterlijke datum besluit eigenaren gunning:
– Donderdag 4 april 2024 om 17:00 uur.

Juridische en feitelijke overdracht bij notaris:
– Maandag 15 april 2024.

Bodemgesteldheid

Volgens de Bodemkaart van Nederland betreft het een veldpodzolgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand (code: Hn21). De grondwatertrap is VI. Dat wil zeggen dat gemiddelde hoogste grondwaterstand 40 – 80 cm t.o.v. het maaiveld is en de gemiddelde laagste grondwaterstand > 120 cm. De bodemverontreinigingskaart van Bodemloket geeft geen vermelding van (bodem)verontreiniging. Het is verkoper niet bekend dat er sprake is van enige (bodem)verontreiniging.

Herinrichtingsrente

Volgens de kadastrale berichten zijn de percelen niet belast met herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten

Het perceel is Voorthuizen C 599 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Publiekrechtelijke beperkingen

Het perceel ligt niet in of tegen een Natura 2000 of NNN-gebied. Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de zin van de Wet kpboz.

Planologie

De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012 geconsolideerd’ en de navolgende bestemmingen zijn van toepassing:

Enkelbestemming:
– Agrarisch

Dubbelbestemmingen:
– Waarde – Archeologie 1 en 3

Gebiedsaanduiding:
– Reconstructiewetzone – verwevingsgebied GV

Meer informatie?

Voor meer informatie verzoeken wij u om de brochure te raadplegen dan wel contact met ons op te nemen. Nadere verkoopdocumentatie is op aanvraag beschikbaar.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Wij adviseren u om contact met ons op te nemen bij interesse of u door een eigen makelaar/rentmeester te laten bijstaan.

Interesse

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)85 – 48 52 600
E info@noordanuspartners.nl